Zaznacz stronę

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Addicted To Skate Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 14/105, NIP: 6312693565
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
  facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
  organizacją konkursu na łamach serwisu.

  Warunki uczestnictwa

 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce.
 5. Uczestnikiem nie może być pracownikiem Organizatora, ani jego najbliższą rodziną.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
  Facebook.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Addicted To Skate – Szkoła jazdy na rolkach i łyżwach.
 8. Konkurs trwa od 3 kwietnia od 12:00 do 10 kwietnia do 20:00.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 12 kwietnia do 20:00 na Fanpagu Addicted To Skate – Szkoła jazdy na rolkach i łyżwach. 
 10. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
  znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/AddToSkate.

  Zadanie konkursowe 

 11. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu w komentarzu zdjęcia przedstawiającego jak uczestnik lub jego rodzina wykorzystuje pierwsze ciepłe dni wiosny.
 12. Każdy uczestnik może zgłosić wiele propozycji odpowiedzi.
 13. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców.
 14. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez zespół Addicted To Skate drogą głosowania. Jej autorowi przysługuje nagroda główna. 
 15. Nagroda publiczności zostanie przyznana osobie, której propozycja odpowiedzi zdobędzie najwięcej reakcji innych użytkowników portalu Facebook. 
 16. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez skomentowanie ich propozycji odpowiedzi.
 17. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
  wypowiedziach.
 18. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
  udziału w konkursie.
 19. Autor zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do niego.


  Nagroda
   

 20. Nagrodą główną w konkursie jest Xiaomi Mi Band 4, komplet kubków do slalomu na rolkach marki Oxelo oraz voucher o wartości 60zł, do wykorzystania na zakup karnetów na zajęcia Addicted To Skate. 
 21. Nagrodą publiczności w konkursie jest komplet kubków do slalomu na rolkach marki Oxelo oraz voucher o wartości 60zł, do wykorzystania na zakup karnetów na zajęcia Addicted To Skate.
 22. Nagrodę można odebrać w trakcie zajęć Addicted To Skate pod Areną Gliwice lub zostanie ona wysłana pocztą.
 23. Nagrodę należy odebrać lub podać dane do jej wysyłki, najpóźniej do dnia 19 kwietnia po tym czasie Nagroda traci ważność.
 24. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
  Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
  Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 27. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
  wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
  profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

  Reklamacje

 28. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
  konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: Beniamin@AddictedToSkate.com
 29. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
  tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku).
 30. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

  Obowiązek informacyjny

 31. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Addicted To Skate Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Beniamin@AddictedToSkate.com.
 32. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
  Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
  Addicted To Skate – Szkoła Jazdy na Rolkach i Łyżwach
 33. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
  wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
  także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
  obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

  Postanowienia końcowe

 34. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 35. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
  właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 36. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Addicted To Skate – Szkoła Jazdy na Rolkach i Łyżwach.
 37. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
  Regulaminu.